• آزمایشگاه مهر در سال 94 به عنوان برترین آزمایشگاه همکار آرایشی بهداشتی ایران از سوی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت برگزیده و تقدیر شد.
  • آزمایشگاه مهر در پنجمین جایزه ملی اهتمام کیفیت ایران در سطح اهتمام به عنوان آزمایشگاه برگزیده در انجام آزمایشات آرایشی و بهداشتی و غذایی ایران برگزیده شد.
  • آزمایشگاه مهر در سال 1393 موفق به اخذ گواهینامه 1SO 9001شده است.
  • آزمایشگاه مهر در سال 1392 موفق به اخذ گواهینامه 1SO 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران شده است.
  • آزمایشگاه مهر و سلامت در سال 1393 مفتخر به دریافت تقدیر نامه توسعه و ترویج استاندارد از سمت موسسه استاندارد شده است
  • حضور فعال و موثر در هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و نان
  • حضور فعال و موثر دراولین نمایشگاه بین المللی صنعت دارو صنایع و خدمات وابسته
  • حضور فعال و موثر دردومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا