آزمایشگاه سلامت به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد در زمینه غذایی، کشاورزی دایر گردیده است.این آزمایشگاه در جهت تکمیل فرآیند خدمت به مشتری در مجموعه آزمایشگاهی مهر مستقر است که همسو با این مجموعه به ارائه خدمات و صحه گذاری روشهای آزمون به صورت مداوم می پردازد.
آزمایشگاه سلامت با استقرار ISO 17025 و با استفاده از کادری مجرب و با استفاده از بهترین تجهیزات آزمایشگاهی و بکارگیری بروز ترین استاندارد های ملی و بین المللی در مجموعه آزمایشگاهی مهر آماده ارائه بهترین خدمات آزمایشگاهی به مشتریان میباشد.