این آزمایشگاه با داشتن بخشهای محیط سازی، کشت، انکوباسیون، استرلیزاسیون و همچنین کادر متخصص و وجود محیط کشت های اختصاصی، کلیه آزمونهای تخصصی در زمینه مواد اولیه و محصولات آرایشی، بهداشتی، شوینده، سلولزی، ضد عفونی کننده ها و مواد غذایی ,انواع اسانس و مکمل دارویی و رنگ را به شرح زیر انجام می دهد:

آزمونهای بخش میکروبیولوژی:

اشرشیاکلی، شمارش کلی فرم ها، انتروباکتریاسه، باسیلوس سرئوس، انتروکوکوس، شمارش کلی میکروارگانیسم ها، استاف اورئوس کوآگولاز مثبت، کلستریدیوم پرفرانژنس، کپک و مخمر، سالمونلا، باکتریهای اسید دوست، باکتریهای اسید لاکتیک، جداسازی استرپتوکوک گروه D لانسفیلد، کلی فرم های مدفوعی، سودوموناس، کلستریدیوم بوتولینوم، اسپور باکتریهای عامل فساد و صاف، شمارش کل اسپور باکتریهای گرما دوست، اسپور باکتریهای بی هوازی صاف، شناسایی اسپور کپک های مقاوم به حرارت، شمارش اسپور باکتریهای گرما دوست هوازی، کشت و جداسازی لیستریاپروبیوتیک ها و..

 

دستگاه انکباتور

دستگاه میکروسکوپ