ابتدا نمونه های ارسالی در بخش پذیرش از نظر رعایت حداقل مورد نیاز، شرایط صحیح محل نمونه، رعایت اصول بسته بندی و نگهداری، داشتن برگه آنالیز ئ نامه درخواست مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید موارد ذکر شده، نمونه توسط مسئول بخش پذیرش می شود.

  • دریافت نتایج و نگهداری نمونه شاهد:

پس از انجام آزمونهای درخواستی مطابق با برگه آنالیز و استاندارد ملی و تائید مسئولین فنی، نتایج با توجه به نوع آزمونها حداکثر تا 7 روز کاری در یک نسخه آماده و ارائه می گردد و کلیه نمونه ها به مدت 2 ماه در آرشیو آزمایشگاه در شرایط مناسب مگهداری می شود که در صورت اعتراض مشتری به نتایج آزمون، امکان تکرار آزمون فراهم می باشد.

  • نحوه عقد قرار داد:

ابتدا مشتری کتبا درخواست عقد قرارداد می نماید سپس آزمایشگاه پس از تکمیل فرم قرارداد و انجام امور اداری اصل قرارداد را در 2 نسخه تهیه می کند که یک نسخه نزد آزمایشگاه و نسخه دوم به شرکت داده می شود.

  • هزینه آزمون:

پس از مشخص شدن نوع آزمونهای نمونه، حداکثر 3 الی 4 روز پس از پذیرش، هزینه آزمون به مشتری کتباً اعلام می گردد. مشتری تا گرفتن نتایج مهلت پرداخت صورتحساب را دارد و هنگام دریافت جوابها، رسید پرداختی را به آزمایشگاه تحویل می دهد.