شرکت مهر طاهر سلامت یکی از زیر مجموعه های آزمایشگاه مهر است
که پیشگام در امر خود کنترلی مراکز تهیه و توزیع غذا برای اولین بار در ایران با کنترل و نظارت بیش از صد واحد عمل می نماید.