آزمایشگاه مهر با كاركنان متخصص و با تجربه، دستيابي به بالاترين سطح رضايت مشتريان و سرآمدي حرفه اي را از طريق استقرار سيستم مديريت كيفيت بر مبناي ايزو 17025 و بهبود مستمر آن با به كارگيري رويه هاي حرفه اي ممتاز و تضمين اعتماد به مهارت و صحت عملکرد، بی طرفی کارکنان و محرمانه نگهداشتن اطلاعات مشتريان دنبال مي نمايد.

اهداف و ارزشهاي کلی مديريت آزمايشگاه در اين راستا عبارتند از:

1- آموزشهای مستمر به منظور ارتقاء کیفیت فنی وعلمی کارکنان

2-  افزایش رضایت مشتریان با ارايه خدمات آزمایشگاهی با كيفيتي فراتر از انتظار مشتريان 

3- ارائه نتايج آزمون با بالاترين سطح اعتمادپذيري

4- بهبود مستمرسیستم مدیریت کیفیت

کلیه پرسنل آزمایشگاه موظفند در جهت دستیابی به اهداف کیفی و تامین نیازمندیهای این استاندارد و اجرای مستندات سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه تمامی مساعی خود را بکار گیرند و مدیر کیفیت موظف است از اجرا و استقرار و حفظ سیستم ISO/IEC 17025 اطمینان حاصل نماید.