آزمایشگاه مهر در دومین کنگره ایمنی غذا در آذر ماه 92 حضور پیدا نمود.